Please wait...

ตรวจสอบพัสดุหอพัก

รับ QR Code รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ห้องพัก ประเภทพัสดุ ขนาด วันที่เข้าระบบ
6411136017 นายพงศธร จันทร์กำเหนิด A523 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 J&T Express ใหญ่ 23 พฤษภาคม 2566
6511108015 นางสาวอรอนงค์ จำนงค์รัตน์ M220 Shopee Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511112024 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิวัฒน์บดี B205 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511119007 นายรุ่งโรจน์ เพ็ชรจันทร์ A319 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411113011 นางสาวสุภัสสร มากชิต W210 Shopee Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 Shopee Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511436073 นางสาวภูสุดา สลัดทุกข์ Z304 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511103014 นางสาวจิดาภา มานะจิตต์ W322 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 ไปรษณีย์ไทย กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511112044 นางสาวฟาริดา สุทธิการ B319 J&T Express ใหญ่ 23 พฤษภาคม 2566
6511103007 นางสาวพรทิพย์ ช่วยทอง W221 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511108045 นางสาวปียาพัชร จันทรเกษ Z237 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411121006 นางสาววราภรณ์ เอื้อนไธสง Z322 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411101051 นางสาวพรรณกร กุหลาบวรรณ M324 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411113015 นางสาวชุติมา สว่างพบ B214 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511136015 นางสาวภัชรียา แซ่เดี่ยว Z413 J&T Express ใหญ่ 23 พฤษภาคม 2566
6411113015 นางสาวชุติมา สว่างพบ B214 J&T Express ใหญ่ 23 พฤษภาคม 2566
6511112044 นางสาวฟาริดา สุทธิการ B319 J&T Express ใหญ่ 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511436076 นางสาวนูรูฟาตี มูดอ Z306 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6311229036 นางสาวนริศรา รับไทรทอง B501 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411108016 นางสาวสุพัตรา เสนพงค์ Z226 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511101014 นางสาวนงนภัส ยอดมณี W302 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511113027 นางสาวปริยาภัทร รอดเกลี้ยง Z313 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511108036 นางสาวอมรรัตน์ คงห้อย Z221 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express ใหญ่ 23 พฤษภาคม 2566
6411103049 นางสาวณัฐพร ใจงาม M314 J&T Express ใหญ่ 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6411226016 นางสาวภัทรกัณย์ ผุดวัฒน์ M303 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express ใหญ่ 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 Shopee Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express กลาง 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411312008 นางสาวเสาวลักษณ์ ชายใหม่ Z320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511101047 นางสาวปุณยนุช ทีปจิรังกูล Z343 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411101051 นางสาวพรรณกร กุหลาบวรรณ M324 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511101010 นางสาวจิดาภา ศรีช่วย M202 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511108017 นางสาวกมลทิพย์ ไม้แก้ว Z428 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511112036 นายณัฏฐาพงศ์ ส่งประเสริฐ A323 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511101010 นางสาวจิดาภา ศรีช่วย M202 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411101051 นางสาวพรรณกร กุหลาบวรรณ M324 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511108036 นางสาวอมรรัตน์ คงห้อย Z221 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511527028 นางสาวญาดา อักษรชู C303 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411103059 นางสาวเกศกนก มานพศิลป์ M215 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511113002 นางสาวธันยธรณ์ จันทร์จบ Z319 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411108021 นางสาวนิสรีน แยนา W215 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511108036 นางสาวอมรรัตน์ คงห้อย Z221 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6411205047 นางสาวอณัญญา สิทธิรักษ์ B416 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511136015 นางสาวภัชรียา แซ่เดี่ยว Z413 Kerry Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511116033 นางสาวศิรินน่า หวันด้าเหร่ Z436 อื่นๆ ใหญ่ 24 พฤษภาคม 2566
6411224148 นางสาวชลิดา ดีแย้ม Z225 Shopee Express ใหญ่ 24 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 J&T Express ใหญ่ 24 พฤษภาคม 2566
6411113015 นางสาวชุติมา สว่างพบ B214 J&T Express ใหญ่ 24 พฤษภาคม 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M320 Kerry Express เล็ก 24 พฤษภาคม 2566
6511116058 นางสาวเพ็ญนภา หูเขียว Z436 J&T Express ใหญ่ 24 พฤษภาคม 2566
6511108045 นางสาวปียาพัชร จันทรเกษ Z237 J&T Express ใหญ่ 24 พฤษภาคม 2566
6511116004 นางสาวจุฑาโฉม กาฬสิงห์ Z535 J&T Express เล็ก 24 พฤษภาคม 2566
6311113017 นางสาวสุดารัตน์ ชุมขวัญ Z415 J&T Express เล็ก 24 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 J&T Express เล็ก 25 พฤษภาคม 2566
6311205023 นางสาวจันจิรา ช่วยแจ้ง Z424 Shopee Express เล็ก 26 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 Ninja Van กลาง 26 พฤษภาคม 2566
6311205023 นางสาวจันจิรา ช่วยแจ้ง Z424 J&T Express เล็ก 26 พฤษภาคม 2566
6311436041 นางสาวกัลติมา ดำฤทธิ์ C305 Kerry Express กลาง 26 พฤษภาคม 2566
6511135034 นางสาวพิมพ์พิมล หมุนขำ C401 Shopee Express เล็ก 28 พฤษภาคม 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Shopee Express กลาง 28 พฤษภาคม 2566
6511116054 นายพีระพัฒน์ ขุนทองจันทร์ A418 Shopee Express เล็ก 29 พฤษภาคม 2566
6311217002 นางสาวจิณัฏชา เลี่ยนกัตวา C410 Ninja Van กลาง 29 พฤษภาคม 2566
6511205041 นางสาวฮาบีดา หลงกอหราบ M320 J&T Express เล็ก 30 พฤษภาคม 2566
6511103005 นางสาวดาหลา จรูญศักดิ์ B209 J&T Express กลาง 30 พฤษภาคม 2566
6511219117 นางสาวเบญญา เพ็ชรนุ้ย B208 J&T Express เล็ก 31 พฤษภาคม 2566
6511121025 นางสาวกัลญา วิชาเรือง Z314 J&T Express ใหญ่ 31 พฤษภาคม 2566
6511101018 นางสาวชนิกาญจน์ คงกุล Z326 J&T Express เล็ก 31 พฤษภาคม 2566
6411108021 นางสาวนิสรีน แยนา W215 J&T Express เล็ก 31 พฤษภาคม 2566
6411108028 นางสาวภัทรลภา คงสุวรรณ W215 J&T Express เล็ก 31 พฤษภาคม 2566
6511121023 นางสาวธัญชนก มณีพันธ์ Z206 Kerry Express กลาง 31 พฤษภาคม 2566
6511101027 นางสาวมธุรดา เชาว์เฉลิมพงศ์ Z404 J&T Express ใหญ่ 31 พฤษภาคม 2566
6411108003 นางสาวปาริฉัตร คงสังข์ W216 Shopee Express ใหญ่ 31 พฤษภาคม 2566
6511108050 นางสาวเบญจวรรณ พหลภักดี Z237 Kerry Express กลาง 31 พฤษภาคม 2566
6411135025 นายศรุต สกาวรรณ์ D316 Shopee Express ใหญ่ 31 พฤษภาคม 2566
6411108006 นางสาวจริยา จงจิตร W215 Shopee Express กลาง 31 พฤษภาคม 2566
6511108050 นางสาวเบญจวรรณ พหลภักดี Z237 J&T Express กลาง 31 พฤษภาคม 2566