Please wait...

ตรวจสอบพัสดุหอพัก

รับ QR Code รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ห้องพัก ประเภทพัสดุ ขนาด วันที่เข้าระบบ
6511112024 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิวัฒน์บดี B205 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511119007 นายรุ่งโรจน์ เพ็ชรจันทร์ A319 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511108036 นางสาวอมรรัตน์ คงห้อย Z221 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511112036 นายณัฏฐาพงศ์ ส่งประเสริฐ A323 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511113002 นางสาวธันยธรณ์ จันทร์จบ Z319 J&T Express เล็ก 23 พฤษภาคม 2566
6511108042 นางสาวกมลพิชชา มีดำ Z438 ไปรษณีย์ไทย กลาง 16 มิถุนายน 2566
6611108037 นายกรณิศ สวัสดิรักษา A316 Shopee Express เล็ก 19 มิถุนายน 2566
6611135013 นายวรศาสตร์ โกศัยสุข D404 Kerry Express กลาง 21 มิถุนายน 2566
6511108044 นางสาววันวิสาข์ ชูสงค์ Z316 J&T Express ใหญ่ 5 กรกฎาคม 2566
6611101025 นางสาวธัญวรัตน์ ขุนพิลึก C220 Kerry Express ใหญ่ 5 กรกฎาคม 2566
6611135038 นายณัฏฐากร ช่อสม A407 ไปรษณีย์ไทย ใหญ่ 6 กรกฎาคม 2566
6611112060 นางสาวมัณฑิรา ศรีโท C220 ไปรษณีย์ไทย ใหญ่ 11 กรกฎาคม 2566
6511112036 นายณัฏฐาพงศ์ ส่งประเสริฐ A323 Flash Express เล็ก 24 กรกฎาคม 2566
6611224121 นายอัฐกฤต นิธิสกุลกาญจน์ D406 J&T Express ใหญ่ 25 กรกฎาคม 2566
6411116033 นางสาวปัทมา กุลหาบ W203 J&T Express เล็ก 3 สิงหาคม 2566
6611215064 นางสาวกนกวรรณ โอยสวัสดิ์ M413 J&T Express เล็ก 3 สิงหาคม 2566
6611215064 นางสาวกนกวรรณ โอยสวัสดิ์ M413 J&T Express เล็ก 3 สิงหาคม 2566
6611135013 นายวรศาสตร์ โกศัยสุข D404 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 7 สิงหาคม 2566
6611114028 นางสาวรอชาดา แสนเสนาะ Z231 Kerry Express เล็ก 8 สิงหาคม 2566
6611205027 นางสาวชญาดา สงอาจินต์ W406 Flash Express ใหญ่ 18 สิงหาคม 2566
6511103052 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีคง C411 Flash Express ใหญ่ 21 สิงหาคม 2566
6611215113 นางสาวฟิตรี สว่างศิริราษฎร์ B508 Kerry Express ใหญ่ 28 สิงหาคม 2566
6611205014 นางสาวชฎาพร สุขสันต์ B318 J&T Express เล็ก 28 สิงหาคม 2566
6611442014 นางสาวนูรอาลียา หามะ Z526 Flash Express เล็ก 29 สิงหาคม 2566
6511103002 นางสาวจิราวรรณ ยมขรร W205 J&T Express กลาง 30 สิงหาคม 2566
6511101050 นางสาวกฤติยาณี คงทอง B320 อื่นๆ ใหญ่ 31 สิงหาคม 2566
6311219059 นางสาวณัฐกานต์ คงสงค์ C209 J&T Express ใหญ่ 1 กันยายน 2566
6511523015 นายมนัส แขกนุ้ย A423 J&T Express เล็ก 6 กันยายน 2566
6511112015 นางสาวสุทธิดา งามสิงห์ B314 J&T Express เล็ก 6 กันยายน 2566
6611219152 นายปภินวิทย์ เบ็ญจธรรมรักษา D202 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 6 กันยายน 2566
6611114017 นางสาวจิรารัตน์ เพ็งประพันธ์ Z224 Kerry Express เล็ก 6 กันยายน 2566
6511121001 นายปราโมทย์ มณีคะ D317 Kerry Express ใหญ่ 8 กันยายน 2566
6611215106 นางสาวณิชนันทน์ ทองยัง B517 Flash Express กลาง 8 กันยายน 2566
6511101040 นางสาวประภาพร เพชรหิน Z328 J&T Express เล็ก 11 กันยายน 2566
6611101024 นางสาวจิราภรณ์ ชูแสง B222 Kerry Express ใหญ่ 11 กันยายน 2566
6611215114 นางสาวชลิตา แสงจันทร์แก้ว B516 Flash Express ใหญ่ 11 กันยายน 2566
6611101007 นางสาวธนพร เล็กศิริ Z337 ไปรษณีย์ไทย กลาง 12 กันยายน 2566
6611224151 นางสาวอุรัสยา ไพพูน B323 J&T Express กลาง 13 กันยายน 2566
6611215042 นางสาวเบญจวรรณ แก้วทอง C212 J&T Express เล็ก 13 กันยายน 2566
6611101007 นางสาวธนพร เล็กศิริ Z337 Kerry Express เล็ก 14 กันยายน 2566
6411215107 นางสาวปราณปรียา พุทธงามขำ Z411 Flash Express เล็ก 15 กันยายน 2566
6611136017 นางสาวรัชชานันท์ เพชรคง Z342 Flash Express เล็ก 15 กันยายน 2566
6411116029 นายศรราม อิทธิฤทธิ์ A203 Shopee Express เล็ก 15 กันยายน 2566
6411101055 นางสาวสุชาดา พวงใส M305 J&T Express เล็ก 16 กันยายน 2566
6611314709 นางสาวเพ็ญพิชชา ใหมเสน B521 Flash Express เล็ก 17 กันยายน 2566
6411205047 นางสาวอณัญญา สิทธิรักษ์ B416 Flash Express เล็ก 18 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 Shopee Express เล็ก 18 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 Shopee Express เล็ก 18 กันยายน 2566
6611438013 นางสาวสิรินยา บานจะ B503 J&T Express ใหญ่ 18 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 J&T Express เล็ก 18 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 Flash Express ใหญ่ 18 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 Shopee Express เล็ก 19 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 J&T Express เล็ก 19 กันยายน 2566
6411108054 นายอัษฎาวุธ คนเรียน A304 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 20 กันยายน 2566
6411108054 นายอัษฎาวุธ คนเรียน A304 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 20 กันยายน 2566
6411108054 นายอัษฎาวุธ คนเรียน A304 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 20 กันยายน 2566
6411108054 นายอัษฎาวุธ คนเรียน A304 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 20 กันยายน 2566
6411103032 นางสาวอมรรัตน์ สมเขาใหญ่ M318 ไปรษณีย์ไทย กลาง 20 กันยายน 2566
6411121005 นางสาวสุทธิดา ขวัญตา Z322 อื่นๆ เล็ก 20 กันยายน 2566
6511219039 นางสาวปุณญิศา สวีพันธ์ Z421 อื่นๆ เล็ก 20 กันยายน 2566
6611101021 นางสาวสุกานดา จันทร์เทพ Z431 อื่นๆ เล็ก 20 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 อื่นๆ เล็ก 20 กันยายน 2566
6611436055 นางสาวธิติมา ภิรมย์ W422 J&T Express กลาง 20 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 20 กันยายน 2566
6611514801 นางสาววราดา ตราหนู C210 ไปรษณีย์ไทย ใหญ่ 21 กันยายน 2566
6411215067 นางสาวสุนิษา สามะ C311 J&T Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6411116029 นายศรราม อิทธิฤทธิ์ A203 อื่นๆ เล็ก 21 กันยายน 2566
6411135026 นายศุภชัย ทวีชัย D208 Shopee Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6411116029 นายศรราม อิทธิฤทธิ์ A203 J&T Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6511523015 นายมนัส แขกนุ้ย A423 J&T Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 Shopee Express กลาง 21 กันยายน 2566
6611422011 นางสาวสุพรรณิกา บำรุงภักดิ์ M510 J&T Express กลาง 21 กันยายน 2566
6411101043 นางสาวอัจฉรา คำหวาน M324 J&T Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6311224001 นางสาวจินตนา หวังบริสุทธิ์ Z424 J&T Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6411103039 นางสาวสุดารัตน์ ผันแปรจิตร์ M218 J&T Express กลาง 21 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 Shopee Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6611436055 นางสาวธิติมา ภิรมย์ W422 Shopee Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6511103038 นางสาวณัฐริกา พรหมทอง W220 J&T Express กลาง 21 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 Kerry Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M516 อื่นๆ เล็ก 21 กันยายน 2566
6311436005 นางสาวกรรณิกา บุญบวร C306 J&T Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6511229029 นางสาวศุภวรรณ สงแก้ว W403 อื่นๆ เล็ก 21 กันยายน 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M516 อื่นๆ เล็ก 21 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 Flash Express เล็ก 21 กันยายน 2566
6611224164 นางสาวหทัยภัทร หนูเข้ง M306 Flash Express กลาง 21 กันยายน 2566
6611101025 นางสาวธัญวรัตน์ ขุนพิลึก C220 SCG Express กลาง 22 กันยายน 2566
6511217001 นางสาวกวิสรา จูเจ้ย Z214 SCG Express เล็ก 22 กันยายน 2566
6611312022 นางสาวจิดาภา ควรเกิด B404 Flash Express เล็ก 22 กันยายน 2566
6611135058 นางสาวอลิศราวดี แสงอำไพ C308 J&T Express ใหญ่ 22 กันยายน 2566
6411436052 นางสาวกัลย์สุดา อังครา W224 SCG Express กลาง 22 กันยายน 2566
6611103010 นายธนดล บุญสุวรรณ A207 Kerry Express กลาง 22 กันยายน 2566
6511103038 นางสาวณัฐริกา พรหมทอง W220 Flash Express กลาง 22 กันยายน 2566
6311103052 นางสาวธัญญารัตน์ รักษาแก้ว C420 Shopee Express เล็ก 23 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 Shopee Express เล็ก 23 กันยายน 2566
6611136007 นางสาวชุติกาญจน์ ราชฤทธิ์ B412 Shopee Express ใหญ่ 23 กันยายน 2566
6311436043 นางสาวสุภัสรา แก้วผ่อง B206 J&T Express เล็ก 23 กันยายน 2566
6311224001 นางสาวจินตนา หวังบริสุทธิ์ Z424 J&T Express เล็ก 23 กันยายน 2566
6311436076 นางสาวนันทิชา ทองช่วย B217 J&T Express เล็ก 23 กันยายน 2566
6611315216 นางสาวมานิดา ดามัน M312 J&T Express เล็ก 23 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 J&T Express เล็ก 23 กันยายน 2566
6611229027 นางสาวเปมิกา แซ่ลี้ C406 Flash Express เล็ก 23 กันยายน 2566
6511114016 นางสาวนุรไลลา ยามาลอเด็ง B317 Kerry Express กลาง 24 กันยายน 2566
6311436076 นางสาวนันทิชา ทองช่วย B217 Shopee Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6411103007 นางสาวฉัตรศิรินทร์ รอดรมย์ M223 Shopee Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 Shopee Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6411219065 นางสาวเพ็ญนภา ชุมทอง B203 Shopee Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 Shopee Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6611523021 นางสาวญาณิศา เพ็ชรเกลี้ยง B507 Shopee Express ใหญ่ 25 กันยายน 2566
6611116057 นางสาวพิพะนันท์ ศรีละโคตร B223 Shopee Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6611103018 นางสาวสุชาดา เมืองสุข M221 J&T Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6411103023 นางสาวณัฐวิภา ชุมทองโด M322 J&T Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6611525019 นางสาวนูรูฮูดา บินยา B216 J&T Express กลาง 25 กันยายน 2566
6311436043 นางสาวสุภัสรา แก้วผ่อง B206 J&T Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6411229107 นางสาวทักษพร สายสอน M213 J&T Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6511103036 นางสาวณัฐลดา จิตตะโสภา C409 J&T Express กลาง 25 กันยายน 2566
6511101054 นางสาวอารียา กาเซ็ง Z306 J&T Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6411229107 นางสาวทักษพร สายสอน M213 J&T Express เล็ก 25 กันยายน 2566
6611441020 นางสาวจิตประภา ธนาวุฒิ W411 J&T Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611441020 นางสาวจิตประภา ธนาวุฒิ W411 J&T Express กลาง 28 กันยายน 2566
6411103004 นางสาวกรินทิพย์ จงจิตร M221 J&T Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611441020 นางสาวจิตประภา ธนาวุฒิ W411 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311436043 นางสาวสุภัสรา แก้วผ่อง B206 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6411113011 นางสาวสุภัสสร มากชิต W210 DHL Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611315216 นางสาวมานิดา ดามัน M312 J&T Express กลาง 28 กันยายน 2566
6311205047 นางสาวเกวลิน หลำนุ้ย C204 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311103015 นางสาวภัทรวดี ชาญวิริยะตั้งสกุล W213 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6511108015 นางสาวอรอนงค์ จำนงค์รัตน์ M220 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611107010 นางสาวอรัญญา สมหวัง W417 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311436070 นางสาวสุชาวดี สุชาติพงศ์ B217 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311205024 นางสาววรรณวิษา จันทร์แก้ว C423 J&T Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 อื่นๆ กลาง 28 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6411112008 นางสาวทิพย์ตะวัน นิลพวง M311 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311436044 นางสาวนูรัสมี ตะเย๊ะ B206 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6411103007 นางสาวฉัตรศิรินทร์ รอดรมย์ M223 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6611525019 นางสาวนูรูฮูดา บินยา B216 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6311205047 นางสาวเกวลิน หลำนุ้ย C204 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 อื่นๆ เล็ก 28 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 SCG Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311436044 นางสาวนูรัสมี ตะเย๊ะ B206 SCG Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611224118 นางสาวพัชรพร หมกทอง C202 SCG Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 SCG Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511525036 นางสาวสุขณิภา บุตรเต๋ Z342 SCG Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311205047 นางสาวเกวลิน หลำนุ้ย C204 ไปรษณีย์ไทย กลาง 28 กันยายน 2566
6411224148 นางสาวชลิดา ดีแย้ม Z225 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 28 กันยายน 2566
6511103004 นางสาวปัญญดา รักษาแท่น W221 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 28 กันยายน 2566
6611205043 นางสาวอภิธนารักษ์ ชูชาติ W503 ไปรษณีย์ไทย กลาง 28 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 SCG Express กลาง 28 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 SCG Express กลาง 28 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 SCG Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611219061 นางสาวธัญธิกา โต๊ะปลัด C320 Shopee Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611525019 นางสาวนูรูฮูดา บินยา B216 เล็ก 28 กันยายน 2566
6611215018 นางสาวธิติญา โปเหลือ C203 Shopee Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Shopee Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6411101017 นางสาวบุษญา ชัยเพชร์ Z241 Shopee Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6411436052 นางสาวกัลย์สุดา อังครา W224 Shopee Express ใหญ่ 28 กันยายน 2566
6511121008 นางสาวใบตอง มูลทรัพย์ Z202 Shopee Express ใหญ่ 28 กันยายน 2566
6511320103 นางสาวสิริภาพย์ จอดพิมาย M310 Shopee Express ใหญ่ 28 กันยายน 2566
6511113004 นางสาวมนรดา พรหมมา Z210 J&T Express กลาง 28 กันยายน 2566
6511108006 นางสาวขวัญชนก วงศ์สวัสดิ์ Z428 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611136007 นางสาวชุติกาญจน์ ราชฤทธิ์ B412 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611116057 นางสาวพิพะนันท์ ศรีละโคตร B223 J&T Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611525019 นางสาวนูรูฮูดา บินยา B216 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611525019 นางสาวนูรูฮูดา บินยา B216 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511527028 นางสาวญาดา อักษรชู C303 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511101017 นางสาวขวัญพร สมบูรณ์ Z332 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6411103039 นางสาวสุดารัตน์ ผันแปรจิตร์ M218 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6511205030 นางสาวสาธินี ตั้งภูเบศร์ B220 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611135017 นางสาวนันทิกานต์ ศรีเอียด W424 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511108028 นางสาวอัญชลี ทองสัมฤทธิ์ Z339 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611135017 นางสาวนันทิกานต์ ศรีเอียด W424 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611312045 นางสาวลลิตา ดงจันทร์แก้ว W508 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611219149 นางสาวปพิชญา เพชรลุ W506 Flash Express ใหญ่ 28 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611215082 นางสาวขนิษฐา เพชรศรี C402 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311317015 นางสาวภัสสร จันทร์หริก C214 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6311103052 นางสาวธัญญารัตน์ รักษาแก้ว C420 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611229103 นางสาวเนตรนภา หนูอ่อน C215 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611229103 นางสาวเนตรนภา หนูอ่อน C215 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611229103 นางสาวเนตรนภา หนูอ่อน C215 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511103049 นางสาวนูรุลฮูดา ประเสริฐดำ C409 J&T Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511103036 นางสาวณัฐลดา จิตตะโสภา C409 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611229029 นางสาววรรณิศา คงชีพา C414 Flash Express ใหญ่ 28 กันยายน 2566
6611108032 นางสาวเพชรลัดดา สุภาพ W324 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6311103015 นางสาวภัทรวดี ชาญวิริยะตั้งสกุล W213 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611108039 นางสาวจุฑามาศ รัตนพันธ์ W405 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611107027 นางสาวสุวันนา บ้านนบ M514 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6411103004 นางสาวกรินทิพย์ จงจิตร M221 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6511108015 นางสาวอรอนงค์ จำนงค์รัตน์ M220 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6511320103 นางสาวสิริภาพย์ จอดพิมาย M310 กลาง 28 กันยายน 2566
6511320103 นางสาวสิริภาพย์ จอดพิมาย M310 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611312037 นางสาวศุกร์กุมภา วงขะโหนง M411 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6411525031 นางสาวอรณี เกลี้ยงบัวคง M304 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6511103045 นางสาวณปพรรณ ถาวรนุวงศ์ M214 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611523021 นางสาวญาณิศา เพ็ชรเกลี้ยง B507 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6311436044 นางสาวนูรัสมี ตะเย๊ะ B206 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511312057 นางสาวอริศรา สุทธิการ B221 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611315150 นางสาวภาวิดา สุขศรีเมือง B312 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6411101020 นางสาวพิชญาวี ชูศรี Z241 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611436010 นางสาวมณีรัตน์ หนูเมือง Z233 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611436010 นางสาวมณีรัตน์ หนูเมือง Z233 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611136007 นางสาวชุติกาญจน์ ราชฤทธิ์ B412 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6411135026 นายศุภชัย ทวีชัย D208 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511436054 นางสาวพาขวัญ คำฝอย Z221 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511224145 นางสาวรูฟากอ นาวา M516 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611219123 นางสาวเพชราภา เพ็ชรประเทศ C320 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611219123 นางสาวเพชราภา เพ็ชรประเทศ C320 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6611107027 นางสาวสุวันนา บ้านนบ M514 Flash Express เล็ก 28 กันยายน 2566
6511136013 นางสาววรัทยา รัตนพันธ์ B213 Flash Express กลาง 28 กันยายน 2566
6611224160 นางสาวลลิดา เสวกวัง C202 Flash Express ใหญ่ 28 กันยายน 2566
6611108056 นายธนกร สมบูรณ์ A321 Flash Express ใหญ่ 28 กันยายน 2566
6311103052 นางสาวธัญญารัตน์ รักษาแก้ว C420 J&T Express ใหญ่ 28 กันยายน 2566
6611229068 นางสาววรกานต์ เพ็ชรทิพย์ B413 Kerry Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6611219123 นางสาวเพชราภา เพ็ชรประเทศ C320 ไปรษณีย์ไทย เล็ก 29 กันยายน 2566
6611101024 นางสาวจิราภรณ์ ชูแสง B222 ไปรษณีย์ไทย ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 SCG Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6511121024 นางสาวสริญญา มามะ M516 SCG Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611101003 นางสาวนุชอัสมา เปาะซา Z320 SCG Express กลาง 29 กันยายน 2566
6411101023 นางสาวธมลวรรณ เผือกผ่อง Z211 SCG Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6411103036 นางสาวนรีรัตน์ ทิมขำ M218 Kerry Express กลาง 29 กันยายน 2566
6611219061 นางสาวธัญธิกา โต๊ะปลัด C320 Kerry Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611436055 นางสาวธิติมา ภิรมย์ W422 LEL Express กลาง 29 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Shopee Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Shopee Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6311229086 นางสาวหัสราภรณ์ บุญมาศ B514 Shopee Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6511103031 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เอียด B209 Shopee Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Shopee Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611205045 นางสาวปุณศิตา เสนะจุติ M409 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611107027 นางสาวสุวันนา บ้านนบ M514 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511436043 นางสาวธัญสมร เพิ่มบุญ M220 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611312037 นางสาวศุกร์กุมภา วงขะโหนง M411 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611103059 นางสาวศิริลักษณ์ บัวจีน M212 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6511441018 นางสาวพัชรา สายวารี M309 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6411427013 นางสาวสุมารินทร์ ศิริบัตร์ W314 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6611108045 นางสาวซารีน่า เด็นหมิน W522 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6311103050 นางสาวชนิตา อินณรงค์ C420 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6411101049 นางสาวรุ่งรัต ธนามาศ W304 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611114020 นายพัชรพล คล้ายผดุงศักดิ์ A316 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6411113007 นางสาวสุธาทิพย์ แก้วแสง Z335 Flash Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6511116058 นางสาวเพ็ญนภา หูเขียว Z436 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511116050 นางสาวพันธิตรา ณ นคร B316 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611224049 นางสาวบุษกร จันทร์ล่องลอย Z436 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611442003 นางสาววรารินทร์ คงแก้ว Z425 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511113004 นางสาวมนรดา พรหมมา Z210 J&T Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6611107031 นางสาวบีรุสด้า บำรุง M514 J&T Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6311103052 นางสาวธัญญารัตน์ รักษาแก้ว C420 J&T Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6611525019 นางสาวนูรูฮูดา บินยา B216 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6311436061 นางสาวจินต์จุฑา จุ้ยเลี่ยน B217 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6311436061 นางสาวจินต์จุฑา จุ้ยเลี่ยน B217 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6311436061 นางสาวจินต์จุฑา จุ้ยเลี่ยน B217 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6411108032 นางสาวภัทรวดี ดำคง B506 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6411108032 นางสาวภัทรวดี ดำคง B506 J&T Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6611119027 นายศิโยน ปิติโชติวัฒนา 8202 J&T Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6611101039 นางสาวปิยาพัชร ชนะผอม Z501 J&T Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6511103049 นางสาวนูรุลฮูดา ประเสริฐดำ C409 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6611116039 นางสาวสิริมา เก็มบาเส C203 J&T Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611224123 นางสาวณัฐวรา รุจิโกไศย C412 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6611224123 นางสาวณัฐวรา รุจิโกไศย C412 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511103024 นางสาวปวีณ์ธิดา ขุนรักษ์ W219 Flash Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6411101049 นางสาวรุ่งรัต ธนามาศ W304 Flash Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6611232017 นางสาวนีรนุช สลาม W522 Flash Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6511116058 นางสาวเพ็ญนภา หูเขียว Z436 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511116058 นางสาวเพ็ญนภา หูเขียว Z436 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6611205010 นางสาวนิศาชล มากนคร Z423 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6611229029 นางสาววรรณิศา คงชีพา C414 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6511114002 นางสาวชนกนันท์ กะดิรัตน์ Z220 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611436002 นางสาวอาเดียน่า จันทร์พุ่ม M422 J&T Express กลาง 29 กันยายน 2566
6611231003 นางสาวจุรีพร แซ่ลิ้ม C311 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511103049 นางสาวนูรุลฮูดา ประเสริฐดำ C409 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511135020 นายธีรภัทร แสงสว่าง A311 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6411427013 นางสาวสุมารินทร์ ศิริบัตร์ W314 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511441018 นางสาวพัชรา สายวารี M309 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611224123 นางสาวณัฐวรา รุจิโกไศย C412 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6511103038 นางสาวณัฐริกา พรหมทอง W220 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6611229043 นางสาวปิยะวรรณ คงหอม Z304 Flash Express เล็ก 29 กันยายน 2566
6611436002 นางสาวอาเดียน่า จันทร์พุ่ม M422 Flash Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6611101015 นางสาวพฤกษา ไพรสว่าง M409 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511103038 นางสาวณัฐริกา พรหมทอง W220 Flash Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6611436002 นางสาวอาเดียน่า จันทร์พุ่ม M422 Flash Express ใหญ่ 29 กันยายน 2566
6511320101 นางสาวณัฐพร ชาติไทย M309 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566
6511103041 นางสาวจิรัฐิติกาล ถนิมพาสน์ C411 Flash Express กลาง 29 กันยายน 2566